Laatupäällikkö on organisaation sisäinen valmentaja

UUTTA! Pro Laadunhallinnan laaja versio Tutustu laadunhallintatyökaluun

Yleistä laatupäällikön työstä

Laadusta – siis oman työnsä laadusta vastaa jokainen työntekijä itse. Laatupäällikkö sen sijaan auttaa työyhteisöä näkemään kehittämisen kohteita. Hän tuo organisaatioon myös menetelmäosaamista, jota tarvitaan laadun kehittämistyössä.

Laatupäällikköä voisi kutsua organisaation ”sisäiseksi valmentajaksi”, joka integroi laadun kehittämisen muuhun toimintaan. Hyvä laatupäällikkö ymmärtää, että mitä paremmin laadun kehittäminen on nivottu kaikkeen tekemiseen, sen parempia ovat tulokset.

Laatupäälliköltä edellytetään yleensä yliopisto- tai korkeakoulututkintoa.

Yliopistojen uraseuranta vuosilta 2010–2017 kertoo, että useimmiten laatupäällikön tehtäviin päädyttiin opiskelemalla konetekniikkaa, elintarviketieteitä, biotekniikkaa, terveystieteitä, kemiaa ja ympäristötaloutta. Ammattikorkeakouluista on viisi tietä laatupäälliköksi: rakennustekniikka, bio- ja elintarviketekniikka, liiketalous, logistiikka ja tietotekniikka.

Laatuvastaaville on räätälöity myös omia opintokokonaisuuksia, esimerkiksi Aalto yliopiston Master Class in Quality, joka on laatujohtamisen, jatkuvan parantamisen ja strategisene kehittämisen täydennyskoulutusohjelma. Amerikkalaisen laatuyhdistyksen hallinnoimasta Six Sigma -laadunparannusmenetelmästä voi suorittaa eri värisiä vöitä. Korkein opintomäärä antaa Black Belt -sertifikaatin.

Osaamistaan laatupäällikkö voi syventää opiskelemalla LEAN-menetelmää, jonka tavoitteen on parantaa prosesseja, sujuvoittaa tuotantoa ja poistaa tuotannon pullonkauloja.

Palkkaus vaihtelee eri aloilla. Vuonna 2017 laatupäällikölle maksettiin keskimäärin 4300 euron kuukausipalkkaa.

Myös laatupäällikön tehtäväkuva voi olla hyvin erilainen eri aloilla. Esimerkiksi yritysmaailmassa laatupäällikön tai laatuvastaavan tehtäväkenttä voi olla seuraava:

 • Yrityksen laatujärjestelmän ylläpito, ylläpidon johtaminen ja kehittäminen, esimerkiksi prosessikuvaukset, toimintaohjeet, asiakirjapohjat.
 • Laatujärjestelmän mukaiset toimenpiteet, esimerkiksi auditoinnit, katselmukset, tarkastukset.
 • Koulutuksien pitäminen ja järjestäminen.
 • Kehityshankkeiden läpivienti.
 • Erilaiset selvitykset ja tapausten ratkomiset.
 • Raportointi tai raporttien kokoaminen muilta.
 • Muut mahdolliset linjajohtajilta tulevat tehtävät.

Isoissa organisaatioissa, esimerkiksi yliopistoissa voi laatuvastaavia olla jokaisessa eri yksikössä. Tällöin laatupäällikön tehtäväkenttä voi olla vaikkapa tällainen:

 • Koordinoi oman yksikkönsä laadunhallintatyötä.
 • On yhdysside yliopistotason toimijoiden kanssa.
 • Kuuluu yksikkönsä laaturyhmään, on sen koollekutsuja ja sihteeri.
 • Viestii laatutyön etenemisestä, siihen liittyvistä tapahtumista, itsearvioinneista ja auditoinneista (sähköposti ja verkkosivut).
 • Tukee pedagogista johtajaa laatuun liittyvien asioiden viestinnässä ja palautetiedon kokoamisessa ja käsittelyssä yksikön työnjaon mukaisesti.
 • Kokoaa yksikön johdolle toimintakertomukseen liitettäväksi palautteiden ja itsearviointien koosteen.
 • Kokoaa palautteista ja itsearvioinneista johdettavat kehittämistoimet toiminnan suunnittelun tueksi.
 • Koordinoi laadunhallinnan käsikirjan kirjoittamista ja osallistuu kirjoittamiseen sekä ylläpitää käsikirjaa.

Laatua ei voi ulkoistaa, mutta laatupäällikön tehtävät voi. Monet konsulttitoimistot tarjoavat laatupäällikköpalveluja, jotka sisältävät esimerkiksi laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvää osaamista sekä laatupäällikön päivittäisten työtehtävien hoidon sekä työkalujen kehitystyön.

Laatupäällikön voi ostaa osa-aikaisena, urakkaluontoisena tai kuukausittaisena työnä. Vuokrattu laatupäällikkö voi vastata esimerkiksi seuraavista töistä:

 • prosessien kehittämisestä
 • laatujärjestelmän ylläpidosta
 • poikkeamien käsittelystä
 • mittareiden hyödyntämisestä
 • sisäisistä auditoinneista
 • toimittajien ja alihankkijoiden auditoinneista
 • johdon katselmuksista
 • ulkoisen auditoijan kanssa käytävästä yhteistyöstä
 • henkilöstön kouluttamisesta ja
 • johdon sparraamisesta

Elintarvikealalla, esimerkiksi ravintolaketjussa laatupäällikön työ on ruuan turvallisuusjärjestelmän ylläpitoa ja tavarantoimittajalaadusta vastaamista. Laatupäällikkö tekee siis tiivistä yhteistyötä tuotteiden valmistajien kanssa.

Esimerkiksi rakennusalalla laadun mittaaminen erilaisten laatumittareiden avulla on yleistynyt, ja sillä on ollut selvä vaikutus paitsi laadussa myös työturvallisuudessa, tuottavuudessa ja aikatauluissa pysymisessä. Kun virheisiin päästään kiinni ajoissa, ne voidaan korjata ajoissa, eikä suuria poikkeamia pääse syntymään.

Hyvän laatupäällikön ominaisuuksia:

 • kyky ymmärtää kokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita
 • analyyttisyys ja järjestelmällisyys
 • esiintymis- ja vuorovaikutustaidot
 • muutosjohtamisen taidot
 • kyky perustella asioita
 • kärsivällisyys, sinnikkyys
 • kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa

 


 

Oletko kiinnostunut vuokraamaan laatupäällikön?

https://www.responsia.fi/ota-yhteytta/

 


 

Perusasiat kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jossa käydään lyhyesti läpi laatukäsikirjaan liittyvät ydinasiat. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja allaolevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

Perusasiat videona

Voit myös katsoa perustietopaketin videomuodossa.

Pro Laadunhallinnan esittely

Katso alta Pro Laadunhallinnan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.

Pro Riskienhallinnan esittely

Pro Laadunhallinnan tueksi olemme kehittäneet riskien arviointiin keskittyvän Pro Riskienhallinta -palvelun. Katso sen esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Pro Laadunhallinnan logo

Pro Laadunhallinta on nykyaikainen pilvipalvelu, jolla voi hallinnoida monipuolisesti erilaisia laatujärjestelmiä samalla työkalulla

Pyydä henkilökohtainen esittely - ei velvoita mihinkään!

Lisenssityyppi 1–9 henkilöä 10–29 henkilöä 30–49 henkilöä 50–99 henkilöä
Perus 199 € / vuosi (1–9 henkilöä) 299 € / vuosi (10–29 henkilöä) 499 € / vuosi (30–49 henkilöä) 699 € / vuosi (50–99 henkilöä)
Laaja 299 € / vuosi (1–9 henkilöä) 499 € / vuosi (10–29 henkilöä) 699 € / vuosi (30–49 henkilöä) 999 € / vuosi (50–99 henkilöä)

Pyydä esittely

Mahdollisuus hallinnoida useita standardeja/järjestelmiä

Palvelumme avulla voitte ylläpitää samalla hinnalla useita eri järjestelmiä tai niiden kombinaatioita.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO/IEC 27001:2017
 • ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015

Pro Laadunhallinnan perusversion ominaisuuksia

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • Edellä lueteltujen standardien mukaisten järjestelmien luonti ja ylläpito
 • Palvelun oma opastava versio ISO 9001- sekä ISO 9001 + ISO 14001 -standardeista
 • Materiaali on aina yhdessä paikassa kotimaisella palvelimella – ja ajan tasalla
 • Dokumentaatio on mahdollista tulostaa myös PDF-formaatissa
 • Mahdollisuus hyödyntää muiden Pro-palveluiden valmista materiaalia linkkeinä tai liitteinä
 • Vanhoja käyttökelpoisia dokumentteja (esim. prosessikaaviota) mahdollista ladata liitetiedostoina palvelimelle/järjestelmään
 • Kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri on reaaliaikaisesti käytössä

Helposti laajennettavissa poikkeamien hallinnointiin ja riskien arviointiin niiden omilla palveluilla.

Laajan version uudet lomakkeet / työkalut:

 • Auditointisuunnitelma
 • Auditointiraportti
 • Johtoryhmän kokouksen pöytäkirja
 • Johtamisen vuosikello
 • Johdon katselmuspöytäkirja
 • Laatupolitiikka
 • Laatutavoite
 • Organisaation strategia
 • Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet
 • Organisaatiokaavio
 • Projektisuunnitelma
 • Työohje
 • Toimintaohje
 • Tarjouspyyntö
 • Tarjous
 • Tilaus
 • Tilausvahvistus
 • Työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus / NDA
 • Sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen

Tulemme tekemään jatkossakin uusia lomakkeita asiakaspalautteen pohjalta.

 

Palvelua toteuttamassa